RODO - Polityka Prywatności

Szanowni Państwo
            W związku z tym, że zawarli Państwo z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, wypełnili karty przyjęcia, dane osobowe dzieci, oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez tutejsze Prywatne Przedszkole „U BUNI”. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawienia. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować.
            Dane osobowe Państwa dzieci ( i tylko dzieci ) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Będzin, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.
            Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

 

W naszym przedszkolu:
dane osobowe nie są umieszczane na zewnątrz placówki ani w Internecie, a więc nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób.

 

jeśli pokazujemy zdjęcie dziecka, to albo bez żadnego podpisu (np. na stronie internetowej), albo tylko z imieniem

 

jeśli podajemy imię i nazwisko dziecka, to bez zdjęcia i dodatkowych informacji.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.